Algemene Voorwaarden CoolSchminkFeest

 

TARIEVEN

Alle tarieven genoemd op de website zijn inclusief de gebruikte materialen, maar exclusief reiskosten à € 0,25 per kilometer en eventuele parkeerkosten.

 

PRIJSOPGAVES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN

Prijsopgaves, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt, geeft u dat dan even aan.

Prijsopgaves zijn geldig tot veertien dagen na opmaakdatum.

Herinneringen worden per e-mail verzonden.

Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

 

BOEKING

CoolSchminkFeest hanteert een startboeking vanaf 1 uur. Wilt u een CoolSchminkFeest boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 1 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

WACHTKOSTEN

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn, rekent CoolSchminkFeest voor de tussenliggende uren wachtkosten tegen het afgesproken uurtarief.

 

REISKOSTEN

De reiskosten worden berekend vanaf de vestiging van CoolSchminkFeest tot aan de opgegeven locatie en terug. Deze reiskosten bedragen € 0,25 per gereden kilometer. Reiskosten worden berekend aan de hand van ANWB routeplanner.

 

PARKEERKOSTEN

Bij betaald parkeren zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

 

BETALING

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL89 SNSB 0783 3231 23 ten name van CoolSchminkFeest. Wanneer de rekening niet tijdig betaald is, dan ontvangt u een 1e herinnering. Bij de 2e  herinnering wordt de factuur verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Na de 2e herinnering volgt een aanmaning en wordt de factuur verhoogd met 10%. Wanneer de factuur na de aanmaning nog niet betaald wordt, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag dient vooraf voldaan te zijn op rekeningnummer NL89 SNSB 0783 3231 23 ten name van CoolSchminkFeest of dient contant of per pin op locatie bij aankomst van CoolSchminkFeest te worden voldaan.

 

TOESLAGEN

Voor opdrachten op zondagen kan een toeslag van 25% op het uurtarief gelden.

Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 uur en 8.00 uur kan deze toeslag gelden.

Op nationale feestdagen kan een toeslag van 50% op de normale uurtarieven gelden.

 

WIJZIGINGEN EN ANNULERING

Wijziging in de opdracht (bijv. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te geven. Daarbij hanteert CoolSchminkFeest de volgende voorwaarden:

Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd).

Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast, indien het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de overeengekomen prijs. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren.

Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

CoolSchminkFeest behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

CoolSchminkFeest behoudt zich het recht voor, een opdracht kosteloos te annuleren in geval van onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Wij zullen te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u er wel rekening mee te houden dat er géén passende vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kunnen de (schmink)activiteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. CoolSchminkFeest rekent in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

 

LOCATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen en beschutting bij zon. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen bepaalt CoolSchminkFeest welk kind het laatste kind is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

Schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend tegen het reguliere uurtarief.

CoolSchminkFeest heeft na elke twee uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van vijftien minuten.

Bij een boeking van acht uur behoudt CoolSchminkFeest zich het recht om dertig minuten doorbetaald te pauzeren om te kunnen eten.

 

TOEZICHT TIJDENS HET SCHMINKEN

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+), die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

CoolSchminkFeest is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

CoolSchminkFeest erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door CoolSchminkFeest gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd.

CoolSchminkFeest behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken.

 

FOTO’S EN AUTEURSRECHT

CoolSchminkFeest behoudt zich het recht haar (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s kunnen op de website van CoolSchminkFeest geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben dient dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven.

Op alle foto’s van CoolSchminkFeest rusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken zonder

schriftelijke toestemming van CoolSchminkFeest.

 

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

CoolSchminkFeest behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners en het uitdelen van flyers en visitekaartjes.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met CoolSchminkFeest afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.